Начало Поредици Библейска хронология Хронологии и царе III (статия 15)

Хронологии и царе III (статия 15)

Хронологията на царете на Юда и Израел може да бъде разделена на три периода с ясно определени граници. Първият период започва със смъртта на Соломон и възкачването на Ровоам на юг (Юда) и Еровоам на север (Израел). Той завършва със смъртта на Охозия от Юда и Йорам от Израел, и двамата убити от Иуй при едно и също обстоятелство (4 Царе 9:24-27). 

Вторият период започва от момента, в който Иуй заема престола на Севера, а Готолия узурпира юга. Края на този втори период е разрушаването на северната столица Самария, който е внимателно датиран в 4 Царе 18:10: „ . . . в шестата година на Езекия, която бе деветата година на Израилевия цар Осия, Самария бе превзета.“ 

Третият период започва с разрушаването на Самария, и края на Северното царство Израел, и проследява историята на Юда, Южното царство, до разрушаването на неговата столица, Ерусалим. 

Основен принцип при тълкуването на хронологическите данни в книгата на Царете е този: Годините на юдовите царе са абсолютни, докато тези на Израилевите царе са относителни. Това ще рече, че Ровоам е царувал 17 години, Авия 3, а Аса 41. Тези периоди са абсолютни и консервативни, така че общия брой години е 61. Това означава, че Ровоам е умрял в средата на Ровоамовата 17 година и Авиевата нулева година, или вероятно Ровоамовата неброена 18-та и Авиевата първа. По подобен начин, годината, когато Авия умира е неговата трета година, и нулевата година на Аса. По този начин би могло да е възможно да се възстанови хронологията за периода на царете, използвайки единствено юдовата хронология. Има, обаче, някои други усложнения, които се намесват. 

Теологически, както видяхме в ранните статии в тази поредица, основната хронология винаги е свързана с родословието на Месиановото потомство. Понеже това родословие протича през юдовите царе, а не през Израилевите, хронологията е обвързана с Юда, а не с Израел. 

Като контраст, годините на Израилевите царе са относителни спрямо тези на Юда. Царуванията на Израилевите царе са дадени в календарни години, а не в хронологически, по-прост и по-малко технически начин на броене. Така, Еровоам царувал 22 години, Надав царувал 2 години, а Вааса 24 години. Общият сбор тук не е 48, обаче, а 46. Годината, когато Еровоам умира била неговата 22-ра година на управление, но тя е била също и първата година на Надав. По подобен начин, годината, когато Надав умира била неговата втора година, но също и първата година на Вааса. 

В резюме, царуванията на северните Израилеви царе са дадени в истински календарни години, защото те не са част от основната хронология. Царуванията на южните Юдови царе са дадени в технически хронологически години, показвайки отново част от коренно теологическото значение на хронологията на Библията. 

За да покажем нуждата от това разграничение, можем да разгледаме 3 Царе 15:25 и 33. Стих 25 казва, че: „А във втората година на Юдовия цар Аса, над Израиля се възцари Надав Еровоамовия син, и царува над Израиля две години.“ Но стих 33 казва, че: „В третата година на Юдовия цар Аса се възцари в Терса Вааса Ахиевият син над целия Израил.“ Това, означава, че двете години на Надав са само две частични години. Неговата първа година била втората година на Аса, а неговата втора година била 3-та година на Аса. 

Същото нещо виждаме в 3 Царе 16:8 и 10. Стих 8 казва, че Ила става цар на Израел в 26-та година на Аса и царувал 2 години. Стих 10 казва, че Зимрий става цар на Израел през 27-та година на Аса. Иловата втора година е също първата година на Зимрий. 

Като контраст вижте 3 Царе 15:1-2 и 9. Първите стихове казват, че: „В осемнадесетата година от царуването на Еровоама . . . Авия се възцари над Юда; и царува три години.“ Стих 9 казва, че: „Аса се възцари над Юда в двадесетата година на Израилевия цар Еровоам.“ (Това е сложно, затова препашете слабините на мислите си.) 

Ако кажем, че първата година на Аса е 20-та година на Еровоам, тогава втората година на Аса е 21-та година на Еровоам. Еровоам царувал 22 години (3 Царе 14:20). Затова, третата година на Аса би била 22-та година на Еровоам. Тай като Надав станал цар през същата година, Надав е станал цар в третата година на Аса. Но в същност, Надав станал цар през втората година на Аса. Това означава, че първата година на Аса е 21-та година на Еровоам. 

Но ние току що четохме в 3 Царе 15:9, че Аса става цар в 20-та година на Еровоам, не през неговата двадесет и първа година. Правилно, но сега става ясно, че поради хронологически причини, годината, през която Аса става цар е неговата нулева година, понеже тази година вече е дадена на неговия предшественик, Авия. Авия царува през първата част на тази година, а Аса през втората, но цялата година е дадена на Авия. Това е начина, по който се отчита хронологията на Юдовите царе. 

За обобщение, разликата е тази: Когато четем за царуване на Юдов цар траещо 4 години, това означава, че 4 години от хронологита са били дадени на него, и няма хронологическо препокриване с друг юдов цар. Когато четем за царуване на Израилев цар траело 4 години, това означава, че той е царувал за четири години от хронологията, но неговата първа и последна години са също включени в царуванията на неговия предшественик и наследник. 

Разбира се, Месията дошъл от родословието на юдовите царе, и това е обяснението за централната роля на юдовата хронология. Свещениците знаели важността на хронологията, тъй като те знаели, че една внимателна хронология е била поддържана от сътворението. Вероятно свещениците били тези, които записвали годините на Юдовите царе. 

Авия станал цар в годината, когато Ровоам умрял. Някой – предполагам свещениците – решил, че тази година трябва да се припише или на Ровоам, или на Авия. Първата година на Авия била 20-та година на Еровоам. Дали Ровоам е умрял в началото на годината, така че годината е дадена на Авия? Или Ровоам е умрял към края на своята собствена 17-та година, и дали Авия е запълнил края на тази година като своя нулева година? Ние не знаем. Знаем, обаче, че някой е взел решението да припише една година като Ровоамовата 17, а следващата като първа година на Авия. 

В случая с царете на Израел, такова решение не е било необходимо. Еровоам умрял по време на своята 22-ра година и Надав започнал да царува. Тази година е 22-ра на Еровоам и първа на Надав. По подобен начин Надав умрял в своята втора година, и Вааса започвал да царува. Тази година е втората на Надав и първата на Вааса. 

Нека, в заключение, да повторя позиция, която изразих по-горе, а именно: Първите няколко царувания в Юда и Израел установяват разликата в хронологията. По-късно, има усложнения, които ще трябва да прегледаме подробно, когато стигнем до тях.

 

Превод от английски език: Радослава Петкова


Затруднението на Библейската хронология (статия 1)
Търсейки слепешком из празнините (статия 2)
Загадъчните числа на Едвин Р. Тийле (статия 3)
Бъркотия сред царете (статия 4)
Вавилонската връзка (статия 5)
Данииловите 70 седмици (статия 6)
На кого ще вярваме? (статия 7)
Хронологията на Ездра и Неемия - първа част (статия 8)
Хронологията на Ездра и Неемия - втора част (статия 9)
Хронологията на Ездра и Неемия - трета част (статия 10)
Хронологията на Ездра и Неемия - четвърта част (статия 11)
Рамковата хипотеза (статия 12)
Хронологии и царе I (статия 13)
Хронологии и царе II (статия 14)
Хронологии и царе III (статия 15)
Катастрофалната геополитика на Соломон - Хронологии и царе ІV (статия 16)
Свидетелство от двама свидетели - Хронологии и царе V (статия 17)
Църквата на Остатъка - Хронологии и царе VI (статия 18)
Асирийският епонимен канон - Хронологии и царе VII (статия 19)
Ахав и Асирия - Хронологии и царе VІІІ (статия 20)
Йорам от Юда (Хронологии и Царе Х) (Статия 21)

Категории: Апологетика, Образование, Държава